Thành tích điểm

Kiếm được điểm khi bạn thực hiện các hành động cụ thể.

5
Cài ứng dụng
Tính điểm khi bạn cài ứng dụng cho hồ sơ.
Người đạt được: 3
-5
Gỡ ứng dụng
Trừ điểm khi bạn gỡ ứng dụng của hồ sơ.
Người đạt được: 0
5
Đạt được một huy hiệu bất kỳ
Bạn sẽ có điểm ngay khi đạt được một huy hiệu bất kỳ trên trang
Người đạt được: 1067
5
Bắt đầu cuộc trò chuyện mới
Bạn sẽ có điểm ngay khi bắt đầu cuộc trò chuyện với một trong những người bạn của mình
Người đạt được: 2
10
Bắt đầu một cuộc trò chuyện với hơn 1 người bạn.
Bạn sẽ có điểm ngay khi bắt đầu cuộc trò chuyện mới với một nhóm bạn.
Người đạt được: 0
2
Trả lời khi trò chuyện
Tính điểm khi bạn trả lời khi trò chuyện.
Người đạt được: 1
5
Mời người dùng vào một cuộc trò chuyện đã có
Tính điểm khi bạn mời người dùng vào một cuộc trò chuyện đã có.
Người đạt được: 0
1
Đọc tin nhắn
Tính điểm khi bạn đọc tin nhắn.
Người đạt được: 0
5
Tạo sự kiện mới
Tính điểm khi bạn tạo sự kiện mới.
Người đạt được: 0
2
Cập nhật một Sự kiện.
Tính điểm khi bạn cập nhật sự kiện.
Người đạt được: 0
-5
Gỡ bỏ một Sự kiện
Trừ điểm khi bạn xoá một sự kiện.
Người đạt được: 0
1
Mời Người dùng đến Sự kiện
Tính điểm khi bạn mời người dùng vào sự kiện.
Người đạt được: 0
2
Trả lời tham gia sự kiện
Tính điểm khi bạn trả lời tham gia sự kiện.
Người đạt được: 0
-2
Trả lơi không tham gia sự kiện
Điểm sẽ bị trừ đi khi bạn trả lời không tham gia sự kiện.
Người đạt được: 0
1
Tạo thảo luận sự kiện
Tính điểm khi bạn tạo một thảo luận sự kiện mới.
Người đạt được: 0
-1
Xoá một thảo luận sự kiện
Trừ điểm khi bạn xoá một thảo luận sự kiện.
Người đạt được: 0
1
Trả lời một thảo luận sự kiện
Tính điểm khi bạn trả lời một thảo luận sự kiện.
Người đạt được: 0
1
Phản hồi một thảo luận sự kiện.
Tính điểm khi bạn phản hồi một thảo luận sự kiện.
Người đạt được: 0
1
Tạo thông báo sự kiện
Tính điểm khi bạn tạo thông báo sự kiện mới.
Người đạt được: 0
-1
Xóa thông báo sự kiện
Trừ điểm khi bạn xoá một thông báo sự kiện.
Người đạt được: 0
1
Tạo một mục tiêu của sự kiện
Tính điểm khi bạn tạo mục tiêu mới của sự kiện.
Người đạt được: 0
-1
Xoá một mục tiêu sự kiện
Trừ điểm khi bạn xoá một mục tiêu của sự kiện.
Người đạt được: 0
1
Tạo một công việc của sự kiện
Tính điểm khi bạn tạo một công việc mới của sự kiện.
Người đạt được: 0
-1
Xoá một công việc sự kiện
Trừ điểm khi bạn xoá một công việc của sự kiện.
Người đạt được: 0
1
Giải quyết một công việc sự kiện
Tính điểm khi bạn giải quyết xọng công việc của sự kiện.
Người đạt được: 0
-1
Đánh dấu lại công việc chưa xong
Trừ điểm khi bạn đánh dấu lại một công việc sự kiện là chưa xong.
Người đạt được: 0
2
Tải lên tập tin
Tính điểm khi bạn chia sẻ tập tin lên bảng cập nhật.
Người đạt được: 0
1
Tải tập tin của người dùng
Tính điểm khi bạn tải tập tin được tải lên bởi người dùng trên trang.
Người đạt được: 0
5
Kết bạn với người dùng
Bạn sẽ có điểm ngay khi kết bạn với bạn của bạn.
Người đạt được: 39
-5
Bỏ bạn
Bạn sẽ có điểm ngay khi bỏ một người bạn của bạn.
Người đạt được: 0
2
Đồng ý kết bạn
Bạn sẽ có điểm ngay khi đồng ý kết bạn với người khác.
Người đạt được: 0
2
Tạo danh sách bạn bè mới
Tính điểm khi bạn tạo danh sách bạn bè mới.
Người đạt được: 0
-2
Xoá danh sách bạn bè
Trừ điểm khi danh sách bạn bè bị xoá.
Người đạt được: 0
1
Thêm bạn vào danh sách bạn bè
Tính điểm khi bạn thêm bạn vào một danh sách bạn bè có sẵn.
Người đạt được: 0
1
Mời bạn bè
Điểm sẽ được cho khi bạn mời bạn bè tham gia vào trang.
Người đạt được: 0
5
Người được mời đăng ký tham gia
Điểm sẽ được cho khi người được bạn mời đăng ký tham gia trên trang.
Người đạt được: 0
5
Tạo nhóm mới
Tính điểm khi bạn vừa tạo nhóm mới trên trang.
Người đạt được: 0
-5
Xoá nhóm
Trừ điểm khi nhóm của bạn bị xoá.
Người đạt được: 0
2
Tham gia nhóm
Tính điểm khi bạn tham gia nhóm
Người đạt được: 0
-2
Rời nhóm
Trừ điểm khi bạn rời nhóm
Người đạt được: 0
1
Mời bạn bè
Tính điểm khi bạn mời một trong số bạn bè tham gia nhóm
Người đạt được: 0
2
Cập nhật nhóm
Tính điểm khi bạn cập nhật nhóm thường xuyên.
Người đạt được: 0
1
Tạo thảo luận
Tính điểm khi bạn tạo cuộc thảo luận mới trong nhóm.
Người đạt được: 0
-1
Xoá thảo luận
Trừ điểm khi cuộc thảo luận bị xoá trong nhóm bạn.
Người đạt được: 0
1
Trả lời trong thảo luận
Tính điểm khi bạn trả lời cuộc thảo luận trong một nhóm.
Người đạt được: 0
1
Trả lời được chấp thuận làm đáp án
Tính điểm khi câu trả lời của bạn được công nhận là đáp án của cuộc thảo luận.
Người đạt được: 0
1
Create Announcements
Earn points when you create new announcements items in your group.
Người đạt được: 0
-1
Delete Announcements
Points is deducted when your announcements is deleted.
Người đạt được: 0
1
Tạo nhiệm vụ mới
Tính điểm khi bạn tạo một nhiệm vụ mới trong nhóm.
Người đạt được: 0
-1
Xoá nhiệm vụ
Trừ điểm khi nhiệm vụ của nhóm bạn bị xoá.
Người đạt được: 0
1
Tạo công việc
Tính điểm khi bạn tạo công việc mới trong nhóm.
Người đạt được: 0
1
Hoàn thành công việc
Tính điểm khi bạn hoàn thành công việc.
Người đạt được: 0
-1
Xoá công việc
Trừ điểm khi công việc của nhóm bạn bị xoá.
Người đạt được: 0
5
Created a new page
Earn points when you create a new page on the site.
Người đạt được: 0
-5
Removed a page
Points will be deducted when your page is deleted.
Người đạt được: 0
2
Liked Page
Earn points when you like a page.
Người đạt được: 5
-2
Unlike Page
Points is deducated when you unlike a page.
Người đạt được: 1
1
Invite Friends
Earn points when you invite one of your friends to like the page.
Người đạt được: 0
2
Update Page
Earn points when you ensure that your page is up to date.
Người đạt được: 0
1
Create Announcements
Earn points when you create new announcements items in your page.
Người đạt được: 0
-1
Delete Announcements
Points is deducted when your announcements is deleted.
Người đạt được: 0
1
Create Discussion
Earn points when you create a discussion within a page.
Người đạt được: 0
-1
Delete Discussion
Points is deducted when a discussion is deleted from the page.
Người đạt được: 0
1
Reply In Discussion
Earn points when you post a reply to a discussion in a page.
Người đạt được: 0
1
Reply Accepted As Answer
Earn points when your reply get's accepted as the answer to a discussion.
Người đạt được: 0
5
Tải ảnh
Tính điểm khi bạn đăng ảnh lên trang.
Người đạt được: 406
-5
Xoá ảnh
Trừ điểm khi bạn xoá một tấm ảnh.
Người đạt được: 1
5
Tạo album ảnh
Tính điểm khi bạn tạo album ảnh.
Người đạt được: 2
-5
Xoá album ảnh.
Trừ điểm khi bạn xoá album ảnh.
Người đạt được: 1
1
Đánh dấu trên một tấm ảnh
Tính điểm khi bạn tag ai đó hoặc mục gì đó vào tấm ảnh.
Người đạt được: 0
-1
Xoá tag trên một tấm ảnh
Trừ điểm khi bạn xoá tag trên một tấm ảnh
Người đạt được: 0
1
Thích ảnh
Tính điểm khi bạn thích một tấm ảnh
Người đạt được: 7
-1
Bỏ thích ảnh
Trừ điểm khi bạn bỏ thích một tấm ảnh
Người đạt được: 3
1
Bình luận về ảnh
Tính điểm khi bạn bình luận về một tấm ảnh
Người đạt được: 3
-1
Xoá bình luận từ ảnh
Trừ điểm khi bình luận của bạn bị xoá khỏi tấm ảnh
Người đạt được: 0
3
Thêm cuộc thăm dò
Tích điểm khi người dùng thêm cuộc thăm dò mới
Người đạt được: 0
-3
Gỡ bỏ cuộc thăm dò
Trừ điểm khi cuộc thăm dò bị xóa khỏi trang web
Người đạt được: 0
1
Bình chọn các cuộc thăm dò
Tích điểm khi bình chọn các mục thăm dò
Người đạt được: 0
-1
Hủy bình bầu các cuộc thăm dò
Trừ điểm khi người dùng hủy bình bầu các mục thăm dò
Người đạt được: 0
5
Like Posts
Earn points when someone likes your posts.
Người đạt được: 11
-5
Unlike Posts
Demote points when someone unlike your posts.
Người đạt được: 2
15
Cập nhật hồ sơ
Bạn sẽ có điểm ngay khi cập nhật hồ sơ.
Người đạt được: 11
5
Cập nhật ảnh đại diện
Bạn sẽ có điểm ngay khi cập nhật ảnh đại diện để thay cho ảnh mặc định.
Người đạt được: 270
2
Theo dõi người dùng khác trên trang
Tính điểm khi bạn theo dõi người dùng khác trên trang
Người đạt được: 10
-2
Ngừng theo dõi người dùng khác
Trừ điểm khi bạn ngừng heo dõi người dùng khác
Người đạt được: 2
2
Được người khác theo dõi trên trang
Tính điểm khi bạn được người khác theo dõi bạn trên trang
Người đạt được: 48
-2
Người khác ngừng theo dõi hồ sơ của bạn
Trừ điểm khi người đang theo dõi bạn bỏ theo dõi.
Người đạt được: 4
5
Báo cáo một mục
Bạn sẽ có điểm ngay khi giúp quản lý nội dung trên trang bằng cách báo cáo các nội dung vi phạm.
Người đạt được: 1
-5
Báo cáo bị xoá
Trừ điểm khi báo cáo của bạn bị xoá.
Người đạt được: 1
5
Đăng cập nhật mới
Tính điểm khi bạn đăng cập nhật.
Người đạt được: 15
20
Đăng ký trên trang
Tính điểm khi bạn vừa đăng ký trên trang.
Người đạt được: 1087
5
Thêm video
Tính điểm khi các video mới được thêm trên web
Người đạt được: 0
-5
Xóa video
Điểm sẽ được trừ đi khi video được xóa từ web
Người đạt được: 0
1
Thích vdeo
Tích điểm khi thích một video
Người đạt được: 7
-1
Bỏ thích video
Trừ điểm khi bạn bỏ thích video
Người đạt được: 3
1
Bình luận trên video.
Tích điểm khi bình luận trên video
Người đạt được: 5
-1
Xóa bình luận từ video
Trừ điểm khi xóa bình luận từ video
Người đạt được: 0
2
Video đã làm nổi
Tích điểm khi video được đề cao trên trang web
Người đạt được: 0
-2
Video đã hủy làm nổi
Trừ điểm khi video bị bỏ đề cao từ trang web
Người đạt được: 0
10
Upload sheet music
Earn points when you upload sheet music.
Người đạt được: 15
-2
Download sheet music
Demote points when you download sheet music. You need upload more sheet music to get more points!
Người đạt được: 772
1
Like Your Discussion In Group
Earn points when someone likes your discussion inside group
Người đạt được: 0
-1
Unlike your Discussion In Group
Demote points when someone unlike your discussion inside group
Người đạt được: 0
1
Like Your Reply Discussion in Group
Earn points when someone likes your reply for a discussion inside group
Người đạt được: 0
-1
Unlike Your Discussion Reply In Group
Demote points when someone unlike your reply for a discussion inside group
Người đạt được: 0
-1
Reply Rejected As Answer In Event
Deduct Points when your reply is rejected from accepted answer in event's discussion
Người đạt được: 0
-1
Reply Rejected As Answer In Group
Deduct Points when your reply is rejected from accepted answer in group's discussion
Người đạt được: 0
-1
Reply Rejected As Answer In Page
Deduct Points when your reply is rejected from accepted answer in page's discussion
Người đạt được: 0
Unable to load tooltip content.